طی حکمی از سوی مهندس بزرگی مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال جناب آقای دکتر رحمت اله نادری به عنوان مدیر مالی شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال منصوب گردیدند.

مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز از زحمات مهندس نصیرزاده در طول تصدی این سمت تقدیر و قدردانی نمودند.