مشخصات فنی محصول:

   غوطه وری گرم به صورت پیوسته    روش تولید
    کلاف سرد خام    نوع ورق ورودی
   ~۲ mm 250.    ضخامت ورق
   mm1550~ 750    عرض ورق
   حداقل  mm508 و حداکثر mm610    قطر داخلی کلاف
    ۳.۵ تا ۲۰ تن    وزن کلاف خروجی
   حداقل gr/m²۶۰ و حداکثرgr/m² ۲۷۰    میزان پوشش گالوانیزه   *
   حداقلgr/m² ۵۰ و حداکثرgr/m² ۲۰۰    میزان پوشش گالوالوم
   gr/m² ۲   لایه روغن (متناسب با نیاز مشتری)
     Cr³

Anti-finger Print

  لایه محافظ **
۲۷۰۰۰۰    ظرفیت سالانه (تن)