سعید بزرگی

مدیرعامل شرکت صنایع ورق­های پوشش دار تاراز چهار محال

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد بازرگانی گرایش مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی)