شرکت صنایع ورقهای پوشش دار تاراز چهارمحال در نظر دارد ۱۲۰ تن از سرباره های روی موجود در خط تولید خود را با مشخصات مواد اولیه تزریقی در پاتیل خود به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.

Color Cd(ppm) Fe(ppm) Pb (ppm) Designation
white <= 20 <= 20 <= 55 ZN-1
Al(درصد) Cd(ppm) Fe(ppm) Pb (ppm) Designation
۲/۳-۸/۲ <= 15 <= 45 <= 60 زاماک۳

– لطفاً ضمن بررسی نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد قیمت خرید خود  با شرایط ذیل الاشره اقدام نمائید.

-پاکت شماره ۱ باید مختص پیشنهاد به صورت مهر و موم شده باشد.

– پاکت شماره ۲ باید مختص چک ضمانت، به صورت مهر و موم شده ارسال گردد.( چک شرکت در مزایده چکی در وجه شرکت فولاد تاراز چهارمحال(بدون هیچ توضیح دیگر) به مبلغ(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

-مهلت ارسال پیشنهاد حداکثر ۹۹/۳/۶ در پاکات دربسته به آدرس شهرکرد، شهرک صنعتی، فاز سه توسعه، شرکت فولاد تاراز چهارمحال، واحد خرید.

– به پیشنهاد های واصله بعد از مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس:۰۳۸۳۱۰۰ داخلی۱۳۰۲