مناقصه انجام عایق کاری

دانلود احجام کار و شرح کار

بدینوسیله به اطلاع میرساند این شرکت در نظر دارد جهت عایقکاری لوله های تاسیسات مربوط به خط تولید خود ، اقدام به برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با پیمانکار منتخب را نماید . لذا خواهشمند است بهترین قیمت پیشنهادی خود را باتوجه به شرح و شرایط فنی پیوست و پرداخت کلیه کسورات توسط پیمانکار ، تامورخ۹۸/۱۱/۶ اعلام نمایید.

پیمانکاران محترم لطفا پس از دانلود و تکمیل فرم احجام از طریق فرم زیر اطلاعات خواسته شده را  تکمیل و ارسال نمایید