بدینوسیله به اطلاع میرساند ، این شرکت در نظر دارد جهت انجام خدمات نظافت صنعتی خود ، اقدام به برگذاری مناقصه و انتخاب پیمانکار نمایید . لذا خواهشمنداست در صورت تمایل به شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه ، تامورخ  ۹۹/۳/۷ به امور بازرگانی شرکت تاراز واقع در شهرک صنعتی شهرکرد فاز ۳ مراجعه نمایید.