جناب آقای مهندس حسین کفعمی لادانی رییس هیات مدیره

جناب آقای مهندس حمید مردانی نایب رییس هیات مدیره

جناب آقای مهندس سعید بزرگی عضو هیات مدیره و مدیرعامل

جناب آقای مهندس سید مهدی نقوی عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس نادر حسین زاده عضو هیات مدیره و مدیر کارخانه