جناب آقای مهندس حسین کفعمی لادانی رییس هیات مدیره

جناب آقای مهندس حمید مردانی نایب رییس هیات مدیره

جناب آقای مهندس سعید بزرگی عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس سید مهدی نقوی عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس نادر حسین زاده عضو هیات مدیره و مدیر کارخانه