جناب آقای مهندس حسین کفعمی لادانی رییس هیات مدیره

جناب آقای مهندس حمید مردانی نایب رییس هیات مدیره

جناب آقای مهندس علیرضا ملکی عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس بهزاد بهادرانی عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس نادر حسین زاده عضو هیات مدیره و مدیر کارخانه