پروژه Reuse water

مسئله آب یکی از مهمترین مسائل پیش روی حال  آینده کشور ما میباشد، همچنین با توجه به رسالت اجتماعی و اخلاقی که این شرکت را ملزم به رعایت آن میداند، پروژه بازگردانی پساب خود تصفیه خانه تعریف و مطالعات ابتدایی و شناسایی شرکت های توانمند در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.

بازیافت پساب ها در شرایط حاظر که بحران آب یسشتر خود را نمایان میکند، میتواند به عنوان منبع مهمی برای توسعه به شمار آید، شرکت تاراز با هدف کاهش مصرف آب و جلوگیری از آلودگی منابع آب ، فناوری روز دنیا، از افزایش بهره وری و صرفه اقتصادی ناشی از کاهش مصرف آب برخوردار گردد.

امید است با اجرایی شدن این پروژه در آینده ای نزدیک از هدر رفتن روزانه ۲۸۰ مترمعکب آب جلوگیری شود.

 

مهندس حمید رضا رضاپور

مدیر بهره برداری