مهندس سعید رشیدی

مدیرعامل شرکت فولاد تاراز چهارمحال