نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

جناب آقای دکتر محمد جعفر خوش خلق