دکتر محمدرضا جعفر آقایی

مدیرعامل شرکت فولاد تاراز