مهندس حسین کفعمی لادانی

رییس هیات مدیره

مهندس سعید رشیدی

عضو هیات مدیره

مهندس رسول صادقی

نایب رییس هیات مدیره

مهندس نادر حسین زاده

عضو هیات مدیره و مدیر ارشد کارخانه

مهندس بهزاد بهادرانی

عضو هیات مدیره