مهندس احمد سعید بخش

رییس هیات مدیره

مهندس رسول صادقی

عضو هیات مدیره

مهندس سعید رشیدی

عضو هیات مدیره

مهندس نادر حسین زاده

عضو هیات مدیره 

دکتر داود فروتن

عضو هیات مدیره