رئیس محترم هیئت مدیره 

جناب آقای دکتر حامد حسین ولی بیک

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

جناب آقای دکتر محمد جعفر خوش خلق

عضو محترم هیئت مدیره

جناب آقای مهندس یاسر حاجی حیدری

عضو محترم هیئت مدیره

جناب آقای مهندس افلاکی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای دکتر امید سخایی