مهندس حسین کفعمی لادانی

رییس هیات مدیره

مهندس حمید مردانی

نایب رییس هیات مدیره

مهندس علیرضا ملکی

عضو هیات مدیره

مهندس نادر حسین زاده

عضو هیات مدیره و مدیر کارخانه

مهندس بهزاد بهادرانی

عضو هیات مدیره