مهندس حسین کفعمی لادانی

رییس هیات مدیره

دکتر محمدرضا جعفر آقایی

عضو هیات مدیره

مهندس سعید رشیدی

عضو هیات مدیره

مهندس رسول صادقی

نایب رییس هیات مدیره

مهندس نادر حسین زاده

عضو هیات مدیره و مدیر ارشد کارخانه